Peshawar ki famous Nali Chapli Kabab ab Karachi main bhi dastayab